21:24  13/04/2024 

S T A T U T

ZWI╴KU PRACODAWCÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH SAMORZ.U WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO(tekst jednolity)

ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Tworzy si zwi您ek pracodawców pod nazw: "Zwi您ek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorz康u Województwa Mazowieckiego", zwany w dalszej cz窷ci Statutu Zwi您kiem.
 2. Zwi您ek dzia豉 na podstawie:
  1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pó幡. zm.),
  2) niniejszego Statutu,
  3) uchwa w豉dz Zwi您ku.

 

§ 2

 

 1. Terenem dzia豉nia Zwi您ku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzib Zwi您ku jest miasto sto貫czne Warszawa.
 3. Zwi您ek mo瞠 wspó速worzy federacj, jak te przyst瘼owa do innych organizacji pracodawców krajowych i mi璠zynarodowych.
 4. Czas trwania Zwi您ku jest nieograniczony.

 

§ 3

 

 1. Zwi您ek jest organizacj samorz康n i niezale積 w swojej dzia豉lno軼i statutowej od organów administracji rz康owej, samorz康owej oraz innych organizacji.
 2. Zwi您ek jest dobrowoln organizacj samorz康n szpitali posiadaj帷ych osobowo嗆 prawn jako pracodawcy.

 3. Zwi您ek jest organizacj posiadaj帷 osobowo嗆 prawn, dzia豉j帷 na rzecz i w interesie zrzeszonych pracodawców.
 4. Zwi您ek opiera sw dzia豉lno嗆 na pracy spo貫cznej swoich cz這nków.
 5. Do prowadzenia spraw zwi您anych z dzia豉lno軼i statutow Zwiazek mo瞠 tworzy odpowiednie komórki organizacyjne i zatrudnia pracowników.
 6. Zwi您ek u篡wa piecz璚i z napisem "Zwi您ek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorz康u Województwa Mazowieckiego" i innych ustalonych przez w豉dze Zwi您ku.
 7. Zwi您ek mo瞠 ustali w豉sne god這 i odznak zgodnie z obowi您ujacymi przepisami.


ROZDZIA II
CELE I 吐ODKI DZIAxNIA

§ 4

 

Celem Zwi您ku jest ochrona praw cz這nków i ich reprezentowanie wobec organów administracji pa雟twowej, publicznej i zwi您ków zawodowych pracowników oraz dysponentów 鈔odków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochron zdrowia, w tym w szczególno軼i wobec Narodowego Funduszu Zdrowia i wobec jego prawnych nast瘼ców.

§ 5

 

Zwi您ek realizuje swoje cele przez:
1) oddzia造wanie na kszta速owanie polityki spo貫cznej i ustawodawczej dotyczacej interesów pracodawców,
2) prowadzenie w imieniu cz這nków negocjacji ze zwi您kami zawodowymi i organami w豉dzy publicznej i pa雟twowej,
3) prowadzenie wszelkich negocjacji i uzgodnie z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jego prawnymi nast瘼cami,
4) udzia przedstawicieli Zwiazku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomi璠zy cz這nkami Zwi您ku, a tak瞠 cz這nków Zwiazku z innymi podmiotami,
5) prowadzenie studiów i bada, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu organizacji, prawa i ekonomii,
6) uczestniczenie we wszelkich dzia豉niach dotycz帷ych budowania wspólnego rynku us逝g zdrowotnych w Unii Europejskiej poprzez wspó逍rac mi璠zy pa雟twami cz這nkowskimi i organizacjami dzia豉j帷ymi na rzecz zdrowia publicznego.
§ 6

 

Przy realizacji celów Zwi您ek mo瞠:
1) wspó逍racowa z innymi zwiazkami oraz organizacjami dzia豉j帷ymi w ochronie zdrowia, w tym ze zwi您kami pracodawców, zwi您kami zawodowymi, samorz康ami zawodowymi, organizacjami broni帷ymi praw pacjentów oraz towarzystwami naukowymi.
2) organizowa zespo造 doradcze oraz zatrudnia ekspertów do wykonywania zada statutowych.ROZDZIA III
CZΜNKOWIE ZWI╴KU - PRAWA I OBOWI╴KI

§ 7
 1. Cz這nkiem Zwi您ku mo瞠 by podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia豉lno軼i leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), a którego podmiotem tworz康ym lub organem dokonuj帷ym przekszta販enia jest Samorz康 Województwa Mazowieckiego.
 2. Cz這nkostwo w Zwiazku jest dobrowolne i nie mo瞠 ogranicza dzia豉lno軼i cz這nka.
§ 8
 1. O przyj璚iu w poczet cz這nków decyduje Zarzad Zwiazku na pisemny wniosek zainteresowanego.
 2. W razie odmowy przyj璚ia, zainteresowanemu przys逝guje odwo豉nie do Zgromadzenia Walnego Zwiazku. Odwo豉nie wnosi si w formie pisemnej w terminie 14 dni od dor璚zenia uchwa造 Zarz康u Zwi您ku. Kandydat nabywa cz這nkowstwo Zwi您ku z chwil podj璚ia uchwa造 o przyj璚iu.
 3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do cz這nków - za這篡cieli, którzy cz這nkostwo nabywaj z chwil wpisania Zwiazku do Rejestru.

 

§ 9

 

Cz這nkowie Zwiazku maja prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów Zwi您ku,
2) bra udzia we wszystkich formach dzia豉lno軼i Zwiazku,
3) korzystania z innych praw wynikajacych ze Statutu,
4) korzystania ze wsparcia Zwi您ku we wszystkich sprawach nale膨cych do jego kompetencji,
5) korzystania ze wszelkich informacji o pracy Zwi您ku,
6) zg豉szania wniosków dotycz帷ych dzia豉lno軼i Zwi您ku.

 

§ 10

 

Cz這nkowie s zobowi您ani do:
1) przestrzegania postanowie Statutu, regulaminów i uchwa w豉dz Zwi您ku,
2) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych,
3) dbania o dobre imi Zwi您ku,
4) terminowego op豉cania sk豉dek cz這nkowskich.
5) niezw這cznego powiadamiania Biura Zwi您ku o zmianie danych adresowych i organizacyjnych.
§ 11

 

 1. Cz這nkostwo ustaje w razie:
  1) wyst徙ienia ze Zwi您ku, zg這szonego na pi鄉ie Zarz康owi Zwi您ku,
  2) rozwi您ania Zwi您ku,
  3) wykluczenia ze Zwiazku przez Zarz康 Zwiazku na skutek:
  a) prowadzenia przez cz這nka dzia豉lno軼i na szkod Zwiazku,
  b) ra膨cego naruszenia postanowie Statutu lub uchwa organów Zwiazku,
  c) uchylania si od p豉cenia sk豉dek cz這nkowskich przez okres co najmniej 6 miesi璚y,
  d) na skutek nieobecno軼i na trzech kolejnych Zgromadzeniach Walnych.
  4) utraty przez cz這nka Zwi您ku statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Statutu.
 2. O鈍iadczenie o wyst徙ieniu ze Zwiazku sk豉da si najpó幡iej na 3 miesi帷e przed przewidywanym terminem wystapienia.
 3. Wykluczenie ze Zwi您ku nast瘼uje na mocy uchwa造 Zarz康u podj皻ej bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這sów przy obecno軼i co najmniej po這wy cz這nków Zarz康u.
 4. Od uchwa造, o której mowa w ust. 3 przys逝guje odwo豉nie do Zgromadzenia Walnego.
 5. W zwiazku z ustaniem cz這nkostwa nie przys逝guj 瘸dne roszczenia do maj徠ku Zwi您ku.


ROZDZIA IV
ORGANY ZWI╴KU

§ 12

 

Organami Zwi您ku s:
1) Zgromadzenie Walne,
2) Zarz康,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 13

 

 1. Uchwa造 organów Zwi您ku podejmowane s w g這sowaniu jawnym zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów, przy obecno軼i co najmniej 1/2 uprawnionych chyba, 瞠 dotycz Statutu.
 2. W przypadku braku quorum zwo逝je si w drugim terminie posiedzenie, w豉dne do podj璚ia stosownych uchwa (z wy陰czeniem przypadku okre郵onego w § 31).
 3. G這sowania tajne zarz康za si:
  1) w sprawach powo豉nia i odwo豉nia cz這nków Zwi您ku pochodzacych z wyboru,
  2) w ka盥ym innym przypadku na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do g這sowania.
§ 14

 

 1. Zgromadzenie Walne jest najwy窺zym organem Zwiazku.
 2. W Zgromadzeniu Walnym cz這nkowie mog bra udzia poprzez upe軟omocnionych przedstawicieli. Pe軟omocnictwo musi by udzielone w formie pisemnej i z這穎ne na r璚e Prezesa Zarzadu najpó幡iej w dniu rozpocz璚ia obrad Zgromadzenia Walnego.
 3. Ka盥emu cz這nkowi przys逝guje tylko jeden g這s.
 4. Zgromadzenie Walne wyra瘸 swoj wol w form uchwa.
 5. Zgromadzenie Walne odbywa si co najmniej raz na 12 miesi璚y.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne jest zwo造wane przez Prezesa Zarzadu lub dwóch Wiceprezesów:
  a) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby cz這nków Zwiazku,
  b) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej,
  c) z inicjatywy w豉snej.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne obraduje nad sprawami, dla któych zosta這 zwo豉ne.
 8. Szczegó這we zasady zwo造wania i przeprowadzania obrad Zgromadzenia Walnego okre郵a regulamin.

§ 15

 

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Walnego nale篡:
  1) uchwalanie programu dzia豉nia Zwiazku oraz regulaminu Zgromadzenia Walnego,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z dzia豉lno軼i Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,
  3) udzielanie Zarzadowi absolutorium za okres obj皻y sprawozdaniem,
  4) wybór i odwo造wanie cz這nków Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,
  5) podejmowanie uchwa w sprawach wniesionych przez Zarz康 lub Komisj Rewizyjn,
  6) podejmowanie uchwa o zmianie statutu,
  7) podejmowanie uchwa o przynale積o軼i do Federacji lub Konfederacji Zwiazków Pracodawców oraz innych organizacji spo貫cznych,
  8) uchwalanie wysoko軼i i sposobu op豉cania sk豉dek cz這nkowskich,
  9) rozpatrywanie odwo豉 od decyzji w sprawie przyj璚ia lub wykluczenia cz這nka,
  10) podj璚ie uchwa造 o rozwiazaniu Zwiazku i przeznaczeniu jego maj徠ku,
  11) sprawy zastrze穎ne dla Zgromadzenia na podstawie innych postanowie Statutu,
  12) podejmowanie uchwa w sprawie nabywania b康 zbywania nieruchomo軼i.
 2. Uchwa造 w sprawie powo造wania i odwo造wania cz這nków Zarz康u i Komisji Rewizyjnej zapadaj w wyniku tajnego g這sowania, zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów w obecno軼i co najmniej 1/2 osób uprawnionych do g這sowania.

§ 16

 

 1. Zarz康 jest organem wykonawczym Zwiazku.
 2. Kadencja Zarzadu trwa 4 lata i ko鎍zy si z dniem odbycia Zgromadzenia Walnego zatwierdzaj帷ego sprawozdanie z wykonania bud瞠tu Zwiazku za ostatni rok urz璠owania Zarzadu.
 3. W sk豉d Zarzadu wchodz:
  1) Prezes,
  2) Trzech Wiceprezesów,
  3) Dwóch cz這nków Zarzadu,
  4) Skarbnik,
  5) Sekretarz.
 4. Prezes Zarzadu jest Prezesem Zwiazku.
 5. Wyga郾i璚ie mandatu cz這nka Zarzadu nast瘼uje:
  1) w przypadku rezygnacji z wykonywania mandatu;
  2) w przypadku odwo豉nia ze sk豉du Zarz康u przez Zgromadzenie Walne;
  3) w przypadku zaprzestania pe軟ienia funkcji Kierownika Zak豉du.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 Zgromadzenie Walne na najbli窺zym posiedzeniu dokonuje uzupe軟iaj帷ego wyboru cz這nka Zarz康u.
 7. Osoby, które pe軟ia w Zarzadzie funkcje, o których mowa w ust. 3 s cz這nkami Zarz康u.

§ 17

 

Do kompetencji Zarzadu nale篡:
1) kierowanie ca這kszta速em dzia豉lno軼i Zwi您ku,
2) reprezentowanie Zwi您ku,
3) zwo造wanie oraz wykonywanie uchwa Zgromadzenia Walnego,
4) uchwalanie bud瞠tu Zwiazku,
5) powo造wanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich dzia豉lno軼i,
6) zarz康zanie maj徠kiem i finansami Zwiazku,
7) ustalanie wysoko軼i wpisowego,
8) podejmowanie uchwa w sprawie przyj璚ia, wykre郵enia b康 zawieszenia cz這nka Zwiazku,
9) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrze穎nych do kompetencji innych w豉dz Zwi您ku.
10)

przedk豉danie Zgromadzeniu Walnemu sprawozda z dzia豉lno軼i Zwi您ku.

 

§ 18

 

 1. Posiedzenia Zarzadu odbywaj si w miar potrzeb, lecz nie rzadziej ni raz na kwarta.
 2. Posiedzenie Zarz康u zwo逝je Prezes lub jeden z Wiceprezesów na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Posiedzenie zwo逝je si tak瞠 na 膨danie przynajmniej 3/5 cz這nków Zarz康u. Posiedzenie takie powinno by zwo豉ne najpó幡iej w terminie do 3 dni od dnia zg這szenia takiego 膨dania na pi鄉ie.
 4. Posiedzenia Zarz康u nadzwyczajne zwo逝je Prezes lub Wiceprezes na co najmniej 1 dzie przed planowanym terminem posiedzenia.
 5. Posiedzeniom Zarzadu przewodniczy Prezes lub wyznaczona przez niego osoba - cz這nek Zarz康u.
 6. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Zarzad wybiera spo鈔ód siebie Prezesa, Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 7. W przypadku utraty mandatu przez Prezesa w trakcie trwania kadencji Zarzadu wyboru nowego Prezesa dokonuje Zgromadzenie Walne w g這sowaniu tajnym.
 8. Sekretarz odpowiada za przygotowanie posiedze Zarz康u, w tym zw豉szcza za w豉sciwe poinformowanie cz這nków Zarz康u o terminie spotkania oraz skompletowanie niezb璠nych dla Zarz康u dokumentów, jak równie za prowadzenie dokumentacji w豉dz Zwi您ku.
 9. Skarbnik nadzoruje finanse, sk豉dki cz這nkowskie oraz gospodarowanie majatkiem Zwi您ku.

§ 19

 

 1. Z posiedzenia Zarz康u sporz康za si protokó, który podpisuje przewodnicz帷y posiedzenia Zarzadu oraz drugi cz這nek Zarz康u.
 2. Uchwa造 Zarz康u w sprawach podlegaj帷ych zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Walne powinny by zaprotoko這wane z uzasadnieniem.
 3. Protoko造 z posiedze Zarz康u przechowywane s w siedzibie Zwi您ku.

§ 20

 

 1. Zarz康 podejmuje decyzje w formie uchwa.
 2. Uchwa造 Zarz康u zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów.
 3. G這sowanie odbywa si jawnie.
 4. Na 膨danie trzech obecnych na posiedzeniu cz這nków Zarz康u Prezes, a w przypadku jego nieobecno軼i wyznaczony przez niego Wiceprezes lub wyznaczony przez niego inny cz這nek Zarz康u przewodnicz帷y posiedzeniu zarz康za g這sowanie tajne.
 5. Do wa積o軼i uchwa造 wymagany jest co najmniej podpis Prezesa Zarz康u lub przewodnicz帷ego posiedzenia.

§ 21

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zwi您ku.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i ko鎍zy si z dniem odbycia Zgromadzenia Walnego zatwierdzaj帷ego sprawozdanie Zarzadu z wykonania bud瞠tu Zwiazku za ostatni rok jego urz璠owania.
 3. Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3 cz這nków.
 4. Wyga郾i璚ie mandatu cz這nka Komisji Rewizyjnej nast瘼uje:
  1) w przypadku rezygnacji z mandatu cz這nka Komisji Rewizyjnej,
  2) w przypadku odwo豉nia ze sk豉du Komisji Rewizyjnej przez Zgromadzenie Walne.
  3) w przypadku zaprzestania pe軟ienia funkcji Kierownika Zak豉du.
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicz帷ego i sekretarza.
 6. W sk豉d Komisji Rewizyjnej nie mog wchodzi cz這nkowie Zarz康u.
 7. Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej lub upowa積iony przez niego inny cz這nek Komisji Rewizyjnej ma prawo bra udzia w posiedzeniach Zarz康u.

§ 22

 

Do zada Komisji Rewizyjnej nale篡:
1) kontrola ca這kszta速u dzia豉lno軼i Zwi您ku,
2) przeprowadzanie okresowych (co najmniej raz w roku) kontroli statutowej i finansowej dzia豉lnosci Zwi您ku,
3) sk豉danie Zgromadzeniu Walnemu sprawozdania ze swojej dzia豉lno軼i,
4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarz康owi,
5)

瘸danie od Zarzadu wyja郾ie dotyczacych jego dzia豉lno軼i.

 

§ 23

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaja si co najmniej raz na 12 miesi璚y.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej prowadzi Przewodniczacy, a w przypadku jego nieobecno軼i wyznaczony przez niego inny cz這nek Komisji.
 3. Dla wa積o軼i posiedzenia niezb璠na jest obecno嗆 co najmniej dwóch cz這nków Komisji.

§ 24

 

 1. Przewodnic帷y Komisji Rewizyjnej wyznacza imiennie cz這nków Komisji do przeprowadzenia kontroli wybranego zakresu dzia豉lno軼i Zwi您ku.
 2. Zlecona przez Przewodnicz帷ego kontrola winna by przeprowadzona nie pó叩iej ni 60 dni od dnia jej zlecenia.
 3. Wnioski z przeprowadzonej kontroli winny by przedstawione na pi鄉ie na najbli窺zym posiedzeniu Komisji.
 4. W przypadku stwierdzenia przez kontroluj帷ego nieprawid這wo軼i mog帷ych stanowi naruszenie obowiazujacych przepisów prawa mo瞠 on zwróci si do Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej z pisemnym wnioskiem o zwo豉nie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust.4 , powinien zawiera wskazanie dziedziny prawa, która zdaniem kontroluj帷ego zosta豉 naruszona.

§ 25

 

 1. W przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 4 Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zwo逝je nadzwyczajne posiedzenie Komisji nie pó幡iej ni w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji winno by dor璚zone cz這nkom Komisji najpó幡iej na 3 dni przed jego planowanym terminem.
 3. Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej zobowi您any jest powiadomi o nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Prezesa Zarz康u Zwi您ku, a w przypadku braku mo磧iwo軼i skontaktowania si z nim - jednego z Wiceprezesów Zarz康u.
 4. Cz這nkowie Zarz康u zobowi您ani s do sk豉dania wszelkich wyja郾ie i przedk豉dania dokumentów w czasie kontroli Komisji Rewizyjnej.

§ 26

 

 1. Po zapoznaniu si z wynikami zleconych kontroli Komisja Rewizyjna formu逝je zalecenia pokontrolne, które niezw這cznie przekazuje Prezesowi Zarz康u.
 2. W przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawid這wo軼i mog帷ych stanowi naruszenie obowi您ujacych przepisów prawa Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej obowiazany jest zwróci si do Zarz康u Zwi您ku z 膨daniem z這瞠nia wyja郾ie w tym zakresie w terminie 7 dni.
 3. Brak wyja郾ie, o których mowa w ust.2 , b康 jednoznaczne stwierdzenie przez cz這nków Komisji Rewizyjnej naruszenia obowi您uj帷ych przepisów prawa stanowi podstaw do zwo豉nia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego.

§ 27

 

 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporz康za si protokó, który podpisuje Przewodnicz帷y lub inny cz這nek Komisji wyznaczony do prowadzenia posiedzenia oraz Sekretarz.
 2. Protoko造 z posiedze Komisji Rewizyjnej przechowuje si w siedzibie Zwiazku.


ROZDZIA V
ORGANIZACJA WEWN邛RZNA ZWI╴KU

§ 28

 

 1. Maj徠ek Zwiazku stanowia fundusze oraz inne prawa maj徠kowe nabyte przez Zwi您ek.
 2. Fundusze Zwiazku powstaj z:
  1) wpisowego i sk豉dek cz這nkowskich,
  2) darowizn, spadków i zapisów,
  3) innych przychodów nie pochodz帷ych z dzia豉lno軼i gospodarczej.
 3. Majatkiem i funduszami Zwiazku zarz康za Zarz康.
 4. Zwiazek mo瞠 tworzy fundusze na realizacj okre郵onych celów statutowych.


ROZDZIA VI
SKxDANIE O名IADCZE WOLI

§ 29

 

 1. W sprawach nie przekraczaj帷ych zwyk貫go zarz康u do reprezentowania Zwi您ku uprawniony jest Prezes Zarz康u lub dwóch cz這nków Zarzadu 陰cznie.
 2. W sprawach przekraczaj帷ych zwyk造 zarz康 do reprezentowania Zwi您ku wymagane jest dzia豉nie 陰czne trzech cz這nków Zarz康u, tj. Prezesa i dwóch cz這nków Zarz康u.
 3. Prezes mo瞠 upowa積i innego cz這nka Zarzadu do dzia豉nia w swoim imieniu.
 4. Sprawami przekraczaj帷ymi zwyk造 zarzad s sprawy maj徠kowe, w których warto嗆 zobowi您a lub nale積o軼i przekracza 10.000, 00 PLN (s這wnie: dziesi耩 tysi璚y z這tych).

ROZDZIA VII

ZMIANY STATUTOWE

§ 30


Zmiana Statutu Zwi您ku nast瘼uje w drodze uchwa造 Zgromadzenia Walnego podj皻ej wi瘯szo軼i 2/3 g這sów przy obecno軼i co najmniej 1/2 uprawnionych.


ROZDZIA VIII
ROZWI╴ANIE ZWI╴KU

§ 31

 

 1. Zwi您ek ulega rozwiazaniu w przypadku podj璚ia przez Zgromadzenie Walne uchwa造 o rozwi您aniu podj皻ej wi瘯szo軼i 2/3 g這sów przy obecnosci co najmniej 1/2 uprawnionych.
 2. Uchwa豉 o rozwi您aniu Zwi您ku okre郵a przeznaczenie maj徠ku pozostawionego po Zwi您ku oraz sposób przeprowadzenia likwidacji.


ROZDZIA IX
POSTANOWIENIA KO哸OWE

§ 32

 

 1. Do czasu odbycia Zgromadzenia Walnego, które dokona wyboru Zarz康u i Komisji Rewizyjnej o鈍iadczenia woli w imieniu Zwi您ku sk豉daj cz這nkowie Komitetu Za這篡cielskiego wed逝g zasady, o której mowa w
  § 30 niniejszego Statutu.
 2. Komitet Za這篡cielski w terminie do 7 dni od dnia Zgromadzenia za這篡cielskiego zwo逝je Zgromadzenie Walne celem wyboru organów Zwi您ku.

 

§ 33


Statut wchodzi w 篡cie z dniem rejestracji.

 


do g鏎y