jeste 123876 go軼iem

3:05  16/07/2024ZWI╴EK PRACODAWCÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH SAMORZ.U WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOjest dobrowoln organizacj samorz康n podmiotów leczniczych posiadaj帷ych osobowo嗆 prawn jako pracodawcy, niezale積 w swojej dzia豉lno軼i statutowej od organów administracji rz康owej, samorz康owej oraz innych organizacji. Zwi您ek opiera swoj dzia豉lno嗆 na pracy spo貫cznej zrzeszonych cz這nków.

Cz這nkiem Zwi您ku mo瞠 by podmiot leczniczy, o któym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia豉lno軼i leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), a którego podmiotem tworz帷ym lub organem dokonuj帷ym przekszta販enia jest Samorz康 Województwa Mazowieckiego.


Gównym celem Zwi您ku jest ochrona praw cz這nków i ich reprezentowanie wobec organów administracji pa雟twowej, publicznej i zwi您ków zawodowych pracowników oraz dysponentów 鈔odków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochron zdrowia, w tym w szczególno軼i wobec Narodowego Funduszu Zdrowia i wobec jego prawnych nast瘼ców.

Terenem dzia豉nia Zwi您ku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, za siedzib miasto sto貫czne Warszawa.

Organami Zwi您ku s:
1) Zgromadzenie Walne - najwy窺zy organ Zwi您ku
2) Zarz康 - organ uprawniony do reprezentacji Zwi您ku
3) Komisja Rewizyjna - organ nadzoru.


Zwi您ek nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej.

do g鏎y