9:49  01/22/2022UCHWAŁY


Załącznik Nr 2 do Protokołu Zarządu z dnia 18.X.2005 r.Uchwała Nr 1/2005
Zarządu
z dnia 18.X 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości wpisowegoNa podstawie art. 8 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmianami) oraz zgodnie z §17 pkt 7 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§1


Ustala się wysokość wpisowego dla wszystkich członków Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100,00 PLN, słownie sto złotych.


§2
  1. Środki finansowe z tytułu wpisowego, o którym mowa w §1 należy wpłacić na rachunek bankowy Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego.
  2. Wpisowe, o którym mowa w §1 nie może być wpłacane w ratach.
  3. Termin wpłaty wpisowego, o którym mowa w §1, dla członków-założycieli Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 dni od dnia otwarcia rachunku.
  4. Termin wpłaty wpisowego, o którym mowa w §1, dla pozostałych członków Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 7 dni od dnia podjęcia decyzji w formie uchwały, przez Zarząd Związku o przyjęciu ich do Związku.

 

§3


Informacja o dacie otwarcia oraz numerze rachunku bankowego, o którym mowa w §2 ust 1, zostanie przekazana w formie pisemnej wszystkim członkom - założycielom niezwłocznie po otwarciu rachunku bankowego.


§4


Wpisowe, o którym mowa w §1 nie podlega zwrotowi.


§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dorota Gałczyńska – Zych
Henryka Romanow
Wojciech Miazga
Stanisław Kwiatkowski
Jarosław Rosłon
Antoni Błachnio
Bożenna Pacholczak


do góry