13:18  02/04/2023Mazowiecki Szpital Wojewódzki "DREWNICA" Sp. z o. o.


05-091 Ząbki ul. Rychlińskiego 1
http://www.drewnica.pl
Prezes Zarządu - Roman Jędrzejczak


Mazowieckie Centurm Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o. o. jest następcą prawnym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach, który został założony w 1903 roku przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie Chorymi.

Z dniem 14 października 2013 r. Sąd Rejoowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Spółki Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powstanie Spółki jest skutkiem przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" SPZOZ w Spółkę z ograniczoną odpowiedzielnością w trybie art. 69 - 82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) na podstawie uchwały nr 1743/291/13 Zarządu Województwa Maozwieckiego z dnia 01 października 2013 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząckach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjęcia aktu przekształcenia.

Zgodnie z art. 80, ust. 4 usawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązku, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Celem działania Spółki jest leczenie, opieka i rehabilitacja osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Do podstawowych zadań Spółki należy: udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym konsultacyjnych i orzeczniczych, w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień alkoholowych oraz rehabilitacji i opieki nad chorymi psychicznie, współdziałanie z poradniami zdrowia psychicznego i innymi pozaszpitalnymi jednostkami lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego i neurologicznego celem realizacji ciągłości opieki nad pacjentem.

Spółka udziela świadczeń w zakresie: sprawowania kompleksowej opieki psychiatrycznej (tzn. rozpoznania, leczenia i rehabilitacji) nad osobami powyżej osiemnastego roku życia z zaburzeniami psychicznymi, w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej oraz w pośrednich formach terapii, rozpoznania i leczenia innych chorób występujących u pacjentów Szpitala, orzecznictwa lekarskiego, prowadzenia działalności profilaktycznej i oświatowo - wychowawczej, promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, prowadzenia działalności opiekuńczo-leczniczej obejmującej pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego.
Szpital posiada 299 miejsc i swoje zadania merytoryczne realizuje poprzez:

  • 4 oddziały ogólnopsychiatryczne, 203 łóżka,
  • oddział psychogeriatryczny - 23 łóżka,
  • oddział rehabilitacyjny psychiatryczny całodobowy – 28 łóżek,
  • oddział detoksykacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu (koedukacyjny) - 20 łóżek,
  • oddział dzienny rehabilitacyjny – 25 miejsc,
  • Zespół Leczenia Środowiskowego – około 170 podopiecznych, obejmujący głównie rejon 560 tys. mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy i powiatu wołomińskiego,
  • Hostel – 6 miejsc,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
  • Pracownia Terapii Zajęciowej dla pacjentów szpitala,
  • Gabinet stomatologiczny – usługi dla pacjentów i nie tylko.

Szpital prowadzi orzecznictwo sądowo-psychiatryczne: obserwacje sądowo-psychiatryczne oraz prowadzi ambulatoryjne badania sądowo-psychiatryczne.do góry