10:04  01/22/2022UCHWAŁY


Załącznik Nr 2 do Protokołu Zarządu z dnia 17.01.2006Uchwała Nr 3/2006
Zarządu
z dnia 17.01 2006roku
w sprawie umowy użyczeniaNa podstawie art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmianami) oraz zgodnie z §17 pkt. 2 i pkt. 9 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§1.
  1. Związek akceptuje umowę użyczenia zawartą w Warszawie w dniu 28.12.2005 r pomiędzy Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie a Związkiem Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z §29 ust. 1 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego.
  2. Przedmiotem umowy, o której mowa w §1 ust. 1 jest bezpłatne użyczenie części nieruchomości tj. 2 m2 powierzchni pomieszczenia sekretariatu Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Związkowi Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Związku.
  3. Umowa, o której mowa w §1 ust. 1 i ust. 2 została zawarta w oparciu obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z trybem zawartym w Uchwale Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24.03.2003 r w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.
  4. Wzór umowy, o której mowa §1 ust. 1 i ust. 2 stanowi załącznik do Uchwały Nr2397/239/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie na użyczenie części pomieszczenia, w budynku przy ul. Bursztynowej 2.

 

§2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 28.12.2005 r.

Dorota Gałczyńska – Zych
Henryka Romanow
Wojciech Miazga
Stanisław Kwiatkowski
Jarosław Rosłon
Antoni Błachnio
Bożenna Pacholczak


do góry