9:39  01/22/2022UCHWAŁY


Załącznik Nr 3 do Protokołu Zarządu z dnia 17.01.2006Uchwała Nr 4/2006
Zarządu
z dnia 17.01 2006roku
w sprawie umowy dotyczącej korzystania przez Związek z niektórych urządzeń biurowych oraz regulującej sprawę wysyłania korespondencji ZwiązkuNa podstawie art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zmianami) oraz zgodnie z §17 pkt. 2 i pkt. 9 Statutu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego Zarząd Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:


§1.
  1. Zarząd w imieniu Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego zawiera umowę z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie na korzystanie przez Związek z niektórych urządzeń biurowych Szpitala oraz regulującą sprawę wysyłania korespondencji Związku.
  2. Umowa, o której mowa w §1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 


§2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 02.01.2006 r.

Dorota Gałczyńska – Zych
Henryka Romanow
Wojciech Miazga
Stanisław Kwiatkowski
Jarosław Rosłon
Antoni Błachnio
Bożenna Pacholczak


do góry